Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

 
12/03/2023 Tarih ve 32130 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7440 Sayılı “BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” ile;
Devletin tüm Vergi alacakları, Gümrük Vergisi alacakları, Sosyal Güvenlik kurumu alacakları ve Devlet
kurum, kuruluş alacakları ile Belediye alacakları yeniden yapılandırılmasında yararlanma, ve
uygulama koşulları, Vergi ihtilafları, vergi incelemeleri, matrah artırımı, kasa ve stok affı, ve
meslek odaları üyelerinin borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemeleri yapılmıştır.
7440 Sayılı Kanun ile;
❖ Kesinleşmiş tüm kamu alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.
➢ Vergiler ve vergi cezaları,
➢ Gümrük vergileri ve buna ilişkin idari para cezaları,
➢ Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta
primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
➢ İdari para cezaları,
➢ Ecrimisil borçları,
➢ Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
➢ Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir
belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon
idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer'i alacaklar.
➢ Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları
❖ İhtilaflı alacaklar (Vergi yargısında bulunan dosyalar) tasfiye edilmektedir.
❖ İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler
❖ 2018-2019-2020-2021 ve 2022 Yıllarına ait Matrah ve Vergi artırımı ile matrah artırımı
yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması sağlanmaktadır.
❖ Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri (Kasa affı- Stok affı -Atik affı ve eczane affı) yapılarak gerçek
durumla kayıtların eşitlenmesi sağlanmaktadır.
❖ SMMM ve YMM odalarının alacakları, Ticaret ve Sanayi odalarının, Esnaf Odalarının ve ,
Tabip odaları, Diş Hekimleri Odaları ,Mimar ve Mühendis odaları ve Baroların alacakları
yeniden yapılandırılmaktadır.
❖ Şirket birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle
yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkân tanınmaktadır.
❖ Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası tutarının artırılması
sağlanmıştır.
❖ Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 2022 yılında bir defalık ödenecek ek vergi getirilmiştir.