Menkul mallar için, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin ödemeleri Türk Lirası olarak yapılacaktır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Tebliğ'in, ilan tarihi itibariyle geçerli olan 19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete'de başlıklı 8. maddesinin 9. fıkrasının sonunda değişiklik yapılmıştır. .
 
Bu ilave ile tebliğin yeni ve son hali;
 
“(9) Türkiye'de ikamet eden kişilerin kendi aralarında; Taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden doğan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. (Ek cümle:RG-19/4/2022-31814) Ancak sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”
 
1. Uzun süredir yürürlükte olan araç satış sözleşmelerinin halen döviz yerine TL olarak düzenlenmesinin zorunlu olması,
 
2. Menkul kıymet satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkündür, (sözleşme düzenlenebilir ve döviz cinsinden fatura kesilebilir, TL olarak gösterilmesi şartıyla)
 
3. Sadece taşıt ve taşınır satış sözleşmeleri ve işlemlerine ilişkin ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması,
 
4. Menkul kıymet kavramı;  Gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve ürünü kapsar,
 
5. İş makineleri satış sözleşmeleri taşınır satışı kapsamında değerlendirilir,
 
6. ARAÇ kavramı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımak için kullanılan motorlu ve motorsuz araçları,
 
7. Tebliğ ile getirilen düzenlemenin 04.2022 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren;
 
a. Bu tarihten önce yapılan menkul kıymet satış sözleşmelerinin ifası kapsamında, dolaşıma giren yabancı para cinsinden kıymetli evrak (çek, senet vb.) kapsamında ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranır. 04.2022'den önce aranmayacak ve özellikle ödemeler döviz cinsinden yapılabilecek,
 
b. 04.2022 tarihinden önce düzenlenen faturalarda ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmayacağı ve özellikle ödemelerin döviz cinsinden yapılabileceği,
 
c. . 04.2022 tarihinden sonra düzenlenen döviz cinsi sözleşme ve fatura ödemelerinin Türk Lirası olarak yapılması,
 
D.Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında, kıymetli maden ve kıymetli taşların döviz cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri aranmaz,
 
ile. Tebliğ'in 8 inci maddesinin diğer fıkralarında yer alan menkul satış sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası ile kabulüne ve yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve mevcut istisnaların geçerliliğini koruduğunu,
 
f. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin gayrimenkul satışı ve gayrimenkul kiralaması dışındaki sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden doğan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkün hale gelmiştir. Vakıf şirketleri taraftır.
 
Tebliğ'i İhlal Etmenin Cezai Yaptırımları:
 
1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununun Tebliğ'e aykırılıklara ilişkin 3. maddesinin birinci fıkrası kapsamında sözleşmenin taraflarının her biri için ayrı ayrı 3.000-25.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Kabahatler Kanunu kapsamındaki yeniden değerleme oranlarına bakıldığında 2022 yılı cari rakamları 14.300 TL ile 119.175 TL arasında değişmektedir.
 
Döviz veya dövize endeksli sözleşme yapma yasağının tekrarı halinde, verilecek idarî para cezası iki katına çıkar.