Taşınır / taşınmaz, mal ve hizmetlerin alınması/ satılması/ kiralanmasına yönelik internet ilanları ile ilgili Maiye Bakanlığı'na bilgi verme zorunluluğu getirildi (VUK 538 Genel Tebliğ)

31.05.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 538 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak bazı bilgileri, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine bildirme zorunluluğu getirilmiştir.